top of page

הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו ?

חיים לאור עקרונות מגילת העצמאות, במדינה יהודית ודמוקרטית, בכפיפה אחת.

 הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו ?

טקסט מלא כאן

bottom of page