top of page
Knot

התמצאות בתרבות ישראל - ככלי פדגוגי

הרצאה או השתלמות שתחבר אתכם לתרבות 

תרבות ישראל איננה מקצוע. אחד האתגרים הגדולים של כל מחנכת ומחנך - ולמעשה של כל בן תרבות - היא ההתמצאות במורשת. כדי לומר על היהדות שזו תרבות, נדרשת התמצאות בתקופות השונות, ביצירות, בזרמים והמנהיגות השונה בכל דור - וגם חיבורים נכונים של זיקה.  בהיעדר התמצאות - נוצרת מבוכה ואנו פוגמים ביכולות הפדגוגיות שלנו (ראו להלן). הסיפור האורתודוכסי הוא סיפור אחד חשוב אך לא היחידי. למשל כדי להכיר (ולאהוב) ספרות חז"ל מנקודת מוצא חילונית פלורליסטית, ראוי ללמוד גם הקשר היסטורי בו נכתבים הדברים וכן את המתח הפנים יהודי בין זרמים של אותם ימים, וכו'.  כך הופך כל לימוד - משמעותי גם לנו. לכן התמצאות חשובה -  בלי קשר למקצוע תרבות ישראל. אבל עם הרבה קשרים טובים - לתרבות שלנו.  

מפגש מצולם עם ד"ר אורן יהי-שלום, כחלק מסדרת "תמורות בתרבות ישראל", בבית המדרש שיחה בגליל. 

תמורות בתרבות כיסוד לעבודה חינוכית

הרצאה או סדרת לימוד המיועדת למובילי חינוך עשוי לשפר לא רק את תחושת ההתמצאות והבעלות על נכסי המורשת, אלא גם לסייע בפיתוח הפדגוגי המעשי - וזאת בשל כמה יתרונות: 

שפה משותפת - התמצאות  מאפשרת לזהות התפתחות של ערכים או מנהגים וכך מתעצבת הזיקה שלנו אליהם כיום. למשל היחס לסמלים של חג מותנה בהקשרם ואופן גלגולם עד היום. 

ערכים הומניסטים -  זיהוי תמורות בתרבות ישראל עשוי לחשוף בפנינו את מעמד האדם המשתנה בכל תקופה וכך למקם את האופן שבו אנו מתייחסים כיום, במדינה דמוקרטית, לאדם כמהות ולא כנתין - כחלק מההתפתחות הטבעית בתוך מסורת ישראל. 

דיאלוג ומשמעות - התמצאות טובה בתרבות מאפשרת לנו להכיר את מקומנו על רצף הדורות תוך זיהוי הזרם החילוני כזרם משמעותי בין הזרמים ובכך להעשיר את הדיאלוג המפרה, שאפיין את תרבות ישראל לדורותיה - כולל דיאלוג עם תרבויות הסביבה.  

תבליט מנורת המקדש על סלע

תמורות תרבות כבסיס להוראה בינתחומית

כדי לחבר טוב בין ספרות תנך היסטוריה ולשון - נדרש הרבה יותר ממפגש מומחים. נדרשת קונסטרוקציה כלשהי, מבנה של משמעות, מתוכו נוכל להצמיח שאלות פוריות וצירי תוכן רלוונטיים המחברים את מקצועות המערכת באופן מעמיק ומעורר סקרנות של הלומדים. 

תמורה היא מבנה של משמעות המאפשר זיהוי מורכבות, ואף קשרים בין מרכיבי תרבות. למשל שינוי היחס לנשים במהלך התקופות מאפשר לדון בערך השוויון הלובש צורות חדשות אך גם במתח המלווה את החברה הקדומה והמודרנית עד זמננו. 

הוראה בינתחומית איננה רק טקטיקה פדגוגית - היא גם כושר תרבותי מושתת ידע ומשמעות, אותו יש לפתח בהתמדה. 

לכן "תמורות בתרבות ישראל" - כהרצאה, או סדרה מקצועית, עשוייה לשפר מאוד את יכולות צוותי הפיתוח, בבתי הספר, במכינות ובכל מסגרת חינוך שהתרבות נר לרגליה.   

ב"מכון הגות" מחנכים ואנשי אקדמיה מומחי תחום בעלי ניסיון רב. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בידכם. 

ניתן להכיר חלק מהמומחים בצוות המוביל של מכון הגות..

bottom of page