top of page

מגדלור ט"ו בשבט


"מגדלור בזמן" קרא לחגים יצחק טבנקין - מקור לאור כפעולה, כמעשה המאותת למרחקים.

במרוקו - נהגו היהודים לערוך בליל ט"ו בשבט טקס של הדלקת האורות בבית הכנסת, כסמל לאור שעל כל אחד לייצר ולהפיץ לסביבתו.

מה ייחודו של  מגדלור ט"ו בשבט במחזור הזמן היהודי?  לאיזו פעולה הוא מאותת, איזה אור נכון להדליק ולהפיץ למרחקים בימים אלו? וכיצד מפיצים אור כמקור לפעולה?

מגדלור ט"ו בשבט מאותת לתיקון עולם - תמורה ושיפור באורחות החיים. כיום נכון להתייחס למושג זה בקונוטציה של הסביבה האנושית והפיזית.

ט"ו בשבט נחגג בתקופת שינוי. הימים מתארכים, כבר ניתן להתענג על קרני השמש, הסביבה מתקשטת בירוק שהגשם הביא עמו, האילנות הנשירים מתחילים ללבלב וכמותם גם אנחנו - כי האדם עץ השדה.  זוהי תקופת התעוררות ושינוי, הן בטבע סביבנו והן בנפש האדם.  תקופות שינוי והתעוררות הן הזמן לתיקון.בחלב – בסוריה, נהגו היהודים לקרוא בט"ו בשבט את עשרת הדברות ולמכור הקריאה לכל המרבה במחיר - כדרך להאיר ולאותת למרחקים, לחזור ולעורר את אנשי ההקהילה לתיקון.

 גם כנסת ישראל נוסדה בט"ו בשבט – מוסד אשר תפקידו קביעת נורמות התנהלות על מנת לשמר ולהבטיח את הפרט והחברה במדינת ישראל ואת יחסי הגומלין עם הסביבה האנושית והפיזית בה אנו חיים.

במציאות החברה הישראלית, כיום תפקידם של המחנכים במערכות הפורמליות ובחינוך המשלים, להיות בראש המתקנים - מתפעלי המגדלור בזמן, ממשיכי דרכם של מדליקי האור ומזכירי עשרת הדברות בבתי הכנסת בט"ו בשבט.


בדומה לתיקונים שהובילו מורי דורות קודמים בתרבות היהודית, עלינו לחזור ולאותת על דרכי פעולה הומניות. לחזור ו"למכור" לדורות הבאים, את דברות - ערכי מסמך "מגילת העצמאות", אשר על בסיסם נבנתה המדינה והם נגוזו במידת מה מהשיח הישראלי.


עלינו לחזור ולחנך את הדורות הבאים לשוב ולדבוק בערכים הומניים של  צדק ושוויון, ואם תאבי חיים אנחנו, עלינו לחזור ולחנך להושטת יד לשלום ושכנות טובה. להטבת חיי הפרט וסביבתו האנושית והפיזית ולקדמת המזרח התיכון כולו. זהו תיקון העולם בן זמננו.


עלינו לתת דעתנו שלא לקלקל והחריב את האיזון העדין המאפשר חיים משותפים של חברות אנושיות שונות ומגוון מערכות הטבע, כי אם נמשיך לקלקל לא בטוח שיהיה מי שיתקן אחרינו.

איך מפיצים אור כמקור לפעולה? קצת דיבור והרבה עשייה. התנהלות יום ימית שבבסיסה שוויון ללא הבדל דת, גזע ומין, לא לחשוש ליזום דיונים אקטואליים בענייני היום יום, ופיתוח שיתופי פעולה למען הסביבה האנושית והפיזית, יחד עם שכנים מרקע שונה. 


ובט"ו בשבט השנה גם ניתן בהם סימנים:

חיטה - שלא נחטא בחטא האדישות או היוהרה,

תמר – שנדע להיתמר מעל היום יום ולזהות את הדרוש תיקון,

וחרוב - על מנת שלא יחרב עולמנו.


אלו סימנים נוספים הייתם אתם מציעים כאיתות למרחקים - לדורות הבאים?


34 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page