top of page
Browsing Books

שיח אקדמי

הצוות האקדמי מתרחב בהתמדה - הצטרפו אלינו

יחד נשפיע על השיח בהכשרות המורים, בוועדות המקצוע ומחקרים עתידיים .

 פעילים:

•ד"ר אשר שקדי.  אוניברסיטה עברית. פיתוח פדגוגי, הוראת מקרא, מתודולוגיות איכותניות במחקר.

•ד"ר גילי קוגלר. אוניברסיטת חיפה.  הוראה הומניסטית של המקרא.

•ד"ר בועז סתווי. סמינר הקיבוצים (ומורה). היסטוריה והוראת המקרא. 

•ד"ר איריס יניב. אורנים. הוראת המקרא. 

•ד"ר חגית בר-טל . סמינר הקיבוצים (ומורה) . חקר המקרא. 

•ד"ר אורן יהי-שלום. אוניברסיטת חיפה. פילוסופיה של החינוך – חינוך הומניסטי ובינתחומיות.

•רועי לידסקי (עריכה לשונית) 

המאגר האקדמי:

"מכון הגות" מבקש לאסוף ולעודד מחקרים שיסייעו בשכלול השיח החינוכי - היהודי חילוני הומניסטי (ליברלי-דמוקרטי) בישראל ובתפוצות. 

אנשי חינוך במדינת לאום כמו ישראל, או מחנכים במיעוט יהודי בתפוצה, נתקלים  מדי יום בשאלות זהות משמעותיות. כיצד ראוי ללמד תנ"ך? איך נתייחס ל"יהדות" בתקופה מודרנית? מה היחס שלנו לספרות כמו "הלכה"?  מה טיבו של "חינוך" מול "השכלה"?  מהי "חילוניות"? "הומניזם"?  "חינוך הומניסטי"? 
אלה רק חלק קטן מהמושגים המחייבות בירור מעמיק ומתמיד. 

למרות התגברות המחקרים אודות "חילון" וחילוניות" בעשור האחרון, הרי שעדיין נחשב שדה זה ל"בלתי חרוש" בעיקר בכל הנוגע לחילון היהודי. שיח המחקר משפיע על הכשרות המורים ועל הנעשה בשדה החינוך. תחומי הרוח הנזנחים באקדמיה קשורים למשבר הרוח בחינוך.  מבוכות החילוניות לא פסחו על שדה החינוך. כל אלה ועוד ישפיעו על דמות הדורות הבאים. הכשרות המורים נעדרות כמעט לחלוטין התייחסות מפורטת לפרשנויות של זהות. תחת זאת בולטת הנטייה לטיפוח "מיומנויות" תיאורטיות או ידע דיסציפלינארי על חשבון חינוך ועיצוב זהות.  

הדמוקרטיה הישראלית והזהות היהודית בתפוצות תלויות ביכולתנו לשזור ערכים הומניסטיים-ליברליים-דמוקרטיים (מושגים הממתינים בעצמם להשוואות וחידוד) עם מורשת ישראל. טיב זיקה זו משפיע וישפיע על דמותה של ישראל כדמוקרטיה ועל עושר זהותם של היהודים בתפוצות, כבני ובנות העם היהודי.  כיצד תתכן "למידה משמעותית" ללא חינוך משמעותי וזהות? 


כל אלה מהווים סיבות טובות לעידוד שיח אקדמי עשיר, כדי להשפיע על הנעשה בשדה החינוך בישראל ובתפוצות. כאן תוכלו להיחשף למאגר מחקרים מתרחב, ובהתאם לקצב גיוס המשאבים נשמח לפרסם כמלגות למחקרים שונים, בכפוף לקווים המנחים אותם מעצב צוות אקדמי במכון הגות. 

מוזמנים להציע פריטים למאגר המתרחב - אנא שלחו מידע לאימייל hagut@hagut.org.il

 

אקדמאים?  רוצים לסייע בפעילות ?
 

bottom of page